Leihgeräte

Arbeitsbreite: 38 cm

1 Stunde 15,- EUR

Arbeitsbreite: 66 cm

½ Tag 40,- EUR
1 Tag 70,- EUR

Arbeitsbreite: 45 cm

1 Tag 5,- EUR

Schnittlänge: 75 cm

½ Tag 40,- EUR
1 Tag 70,- EUR

Schnittlänge: 60 cm

½ Tag 40,- EUR
1 Tag 70,- EUR

Schnittlänge: 50 cm

Gesamtlänge: 250 cm

½ Tag 40,- EUR
1 Tag 70,- EUR

Schnittlänge: 30 cm

Gesamtlänge: 270 – 390 cm

1 Stunde: 8,- EUR
½ Tag: 35,- EUR
1 Tag: 60,- EUR

Schnittlänge: 30 cm

Gesamtlänge: 270 – 390 cm

1 Stunde: 8,- EUR
½ Tag: 35,- EUR
1 Tag: 60,- EUR

Schnittlänge: 40 cm

1 Stunde: 8,- EUR
½ Tag: 35,- EUR
1 Tag: 60,- EUR

Bohrer-Durchmesser: 100, 150 und 200 mm

½ Tag 40,- EUR
1 Tag 70,- EUR

Bohrer-Durchmesser: 150, 250, 350 mm

½ Tag 40,- EUR
1 Tag 70,- EUR

Mit Dickichtmesser oder Fadenkopf

½ Tag 40,- EUR
1 Tag 70,- EUR

Mit Grasschneideblatt oder Fadenkopf

½ Tag 40,- EUR
1 Tag 70,- EUR